19,33 TL

FULLFRESH 5,60 MG/2,40 MG TEK DOZLUK GOZ DAMLASI 30 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699844611323

 • ETKİN MADDE: POLIVINIL ALKOL + POVIDON

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: E250B

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: A16704

 • ATC KODU: S01XA20

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: VEM ILAC

 • BİRİM/CİNSİ: ML

 • AMBALAJ MİKTARI: 30

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

S – DUYU ORGANLARI
S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
S01X – DİĞER OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
S01XA – DİĞER OFTALMOLOJİKLER
S01XA20 – SUNİ GÖZ YAŞLARI VE DİĞER İLİŞKİSİZ PREPARATLAR

Fullfresh 5,60 mg/2,40 mg Tek Dozluk Göz Damlası 30 Flakon Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

FULLFRESH TEK DOZLUK GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ 5.60 mg/2.40 mg

VEM İLAÇ

Göze damlatılır.

Steril

 • Etkin madde: Tek dozluk damla etken madde olarak 5,6 mg polivinil alkol ve 2,4 mg povidon içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür, sodyum hidroksit (veya hidroklorik asit) ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danış­ınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiş­tir, baş­kalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dış­ında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. FULLFRESH nedir ve ne için kullanılır?
2. FULLFRESH'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FULLFRESH nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. FULLFRESH'in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FULLFRESH NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

FULLFRESH, viskoz, berrak ve renksiz bir çözelti olup, tek dozluk flakonlara doldurulmuştur. FULLFRESH, 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

FULLFRESH'in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır, gözyaşı filmini düzenler.

Bu amaçla, FULLFRESH; eksik veya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu; göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır.

2. FULLFRESH'İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

FULLFRESH'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin maddeye veya ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

FULLFRESH'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Gözde ağrı hissi, kızarıklık iritasyon ve görmede değişiklik oluşursa veya kötüleşirse ilaç kullanımı bırakılmalı bir doktora danışılmalıdır.
 • Kontakt lens kullanıyorsanız FULLFRESH uygulamadan önce lensler çıkarılmalı ve uygulamanın ardından geri takılmadan önce en az 15 dakika beklenmelidir.
 • Başka göz ilaçları ile birlikte kullanıyorsanız, söz konusu ilaç FULLFRESH damlatılmadan en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.
 • Eğer ilacın rengi değişir veya bulanıklaşırsa kullanmayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FULLFRESH'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • FULLFRESH'in yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız...
 • Hamilelik sırasında FULLFRESH kullanımının güvenliliği belirlenmemiştir.
 • FULLFRESH hamilelik süresinde, gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

 • Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, FULLFRESH damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesinin bekleyiniz.

FULLFRESH'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız, her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

3. FULLFRESH NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Rahatsız olan göze ve ihtiyaca göre göz 1 veya 2 damla uygulayınız.

Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiçbir yere değdirmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

1. Bir adet tek flakonu yerinden ayırın.
2. Üstteki kapakçığı çekip flakonu açın.
3. Yukarı doğru bakarken, alt göz kapağınızı hafifçe aşağı doğru çekerek, göz damlanızı damlatın.
4. Kullandıktan sonra flakonu atın.

Bulaşmayı önlemek için flakonun ucu göze veya başka bir yere temas ettirilmemelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

 • Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

 • Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

 • Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır..
 • Eğer FULLFRESH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FULLFRESH kullandıysanız

 • FULLFRESH'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

FULLFRESH'i kullanmayı unutursanız

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FULLFRESH ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

 • FULLFRESH ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi FULLFRESH'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

: 100 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişide görülebilir.

: 1.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir.

: 10.000 hastanın 1'i ila 10'u arasındaki kişi sayısında görülebilir.

: 10.000 hastanın birinden az kişide görülebilir..

: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor

 • Gözde tahriş
 • Gözde ağrı
 • Gözde kızarıklık
 • Bulanık görme
 • Gözde kaşıntı
 • Gözde yabancı cisim varmış hissi
 • Gözde akıntı
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FULLFRESH'İN SAKLANMASI

FULLFRESH'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Her kullanımdan sonra kalan kısım atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FULLFRESH'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FULLFRESH'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş
Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde No: 10B/49
Çankaya/ANKARA
ÜRETİM YERİ VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Fatih Blv. No: 38
Kapaklı/TEKİRDAĞ
 

Bu kullanma talimatı 20.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

0 0 oy
İçeriği Puanla
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle