14,8 TL

MAXIFLU %0,25 ORAL SPREY, COZELTI (30 ML, 1 SISE)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

 • İ.BARKOD: 8699293512776

 • ETKİN MADDE: FLURBIPROFEN

 • REÇETE: NORMAL RECETE

 • İTHAL/İMAL: IMAL

 • EŞDEĞER KODU: -

 • SGK ETKİN MADDE KODU: -

 • SGK KAMU NO: -

 • ATC KODU: R02AX01

 • FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4

 • FİRMA ADI: GENERICA

 • BİRİM/CİNSİ: MG/ML

 • AMBALAJ MİKTARI: 30

Açıklama

İlaç Sınıfı (ATC Sınıflandırması)

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R02 – BOĞAZ PREPARATLARI
R02A – BOĞAZ PREPARATLARI
R02AX – DİĞER BOĞAZ PREPARATLARI
R02AX01 – FLURBİPROFEN

Maxiflu %0,25 Oral Sprey, Çözelti (30 ml, 1 Şişe) Kullanma Tâlimâtı

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Merdex %0.25 oral sprey, çözelti

Ağız içine püskürtülerek uygulanır.

 • Etkin madde: 30 mİ oral sprey, çözelti 0.075 g flurbiprofen içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sorbıtol, Sakkaıiıı sodyum, Gliserin. Polioksil 40 hidrojene hıııt yağı, Metil paraben. Pıopıl paraben. Etil alkol. Patent blue E131 (mavi), Mentol, Sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TÂLİMÂTINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayım:. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Merdex nedir ve ne için kullanılır?
2. Merdex’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Merdex nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Merdex’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. Merdex nedir ve ne için kullanılır?

Orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Dış tedavileri somasında da koruyucu olarak kullanılır.

Merdex. püskürtme başlıklı dozaj pompalı, krinıp kapamalı. 30 mİ amber renkli cam flakonda ve karton kutu ambalajda takdim edilir.

2. Merdex’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Merdex’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer.

 • Fhırbiprofeııe veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Asetilsalisilik asit veya diğer steıoıd olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa.
 • Önceden bronkospazm (bıonşiyal daralma nedenli nefes alına güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steıoıd olmayan antiinflamatuar ilaçların kullanımına bağlı riıııt ya da üıtıker geçirdiyseniz,

Merdex’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer.

 • Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktoııınuza danışınız.

Merdex’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Merdex’in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz lıenıen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Merdex kullanılırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

 • Merdex’iıı araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat famıakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.
 • Merdex’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler merdex. Metil paıabeıı ve pıopıl paıabeıı içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Merdex, furosemidin diüıetik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbıprofeıı nadiren aııtıkoagülaıı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun yanı sıra flurbıprofenin dıgoksin. Tolbutamid ve aııtiasit ile bir etkileşimi ohnamaktadn.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. Merdex nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uvgulama sıklığı için talimatlar:
Günde 3 defa ilgili bölgeye doğrudan 3 püskürtme yapılarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:
Merdex oral sprey, çözelti ağızda ilgili bölgeye püskürtülerek uygulanır.

Uygulama sırasında aşağıdaki yönlendirmeleri takip ediniz:

I. Merdex % 0.25 Oral Sprey, Çözelti şişesini Şekil l’de olduğu gibi dik konumda tutunuz.
II. Merdex % 0.25 Oral Sprey, Çözelti şişesinin başlık kısmında yer alan sprey kolunu Şekil 2 ve Şekil 3’de olduğu gibi nazikçe sağa veya sola çevirerek yatay konuma getiriniz. Uygulama aparatlarının yerlerinden
III. İlk kullanımda, yüzden uzak bir yöne doğru tutarak, düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basınız.
IV. Başınız dik ve karşıya bakar pozisyonda iken, Şekil 4’de olduğu gibi sprey kolunu ağız içerisinde ilgili bölgeye yönlendirerek pompalama düğmesine önerilen sayıda basarak uygulayınız. (Bkz. Uygun kullanım ve doz/uygulaıııa sıklığı için talimatlar)
V. Uygulama somasında sprey kolunu Şekil l’de olduğu gibi tekrar aşağı bakacak pozisyona getiriniz. Şişeyi kutusuna yerleştirerek dik duracak şekilde saklayınız.
VI. Ürünün sprey kolunu ve kapağını yerinden çıkarmayınız, yıkamayınız.

Değişik yaş grupları:

Pediyatrik popülasyon:
12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer Merdex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Merdex kullandıysanız:
Merdex’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Merdex’i kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir somaki dozunuzu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Merdex ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Merdex ile tedavi sonlandırıldığnıda oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Merdex’in içeıiğiııde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Hassasiyet bulguları
 • Lokal irritasyonlar
 • Bunlar Merdex’in hafif yan etkileridir.
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlaımıası

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildiıimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. Merdex’in saklanması

Merdex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Merdex’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Aset İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34460 İstiııye - İstanbul

Üretim Yeri:

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.
34580 Silivri - İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz