Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

Yurt İçi İlaç Temini Hakkında Bilinmesi Gerekenler

1-Bazı ilaçlar için neden fiyat farkı ödenmektedir?

-Sağlık Uygulama Tebliği'nin eşdeğer ilaç uygulaması maddesi gereğince; aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma neticesinde;
eşdeğer gruptaki taban birim fiyat bulunarak bu fiyata %10 ilave edilmesi ile o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunmaktadır. Azami birim bedelden yola çıkılarak hesaplanan kutu fiyatını aşan kısım Kurum tarafından ödenmemektedir. Reçetede yazılı ilaç yerine taban fiyatı belirleyen ilaç veya bant aralığında olan bir ilacın tercih edilmesi halinde herhangi bir ilaç fiyat farkı oluşmamaktadır.

2-Bazı ilaçların temininde hasta katım payı neden alınmaktadır?

2-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmış olup adı geçen Kanun'un 68 inci maddesinde de katılım payı alınacak sağlık hizmetleri açıklanmıştır. Katılım payı alınması uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde de yer verilmiştir.

3-İlaç katılım payı ne kadardır?

-Ayakta tedavide bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Ayrıca her bir reçete için; 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınmaktadır.

4-Hangi ilaçlardan katılım payı alınmamaktadır?

-Kurumumuz, tanı amaçlı ve yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için katılım payı alınmaması yönünde düzenlemenin yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin EK-4/D "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi"nde yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardan katılım payı alınmaması konusunda düzenleme yapmıştır. Bu listede yer alan; kanser, organ ve doku nakli, böbrek yetmezliği, doğuştan metabolik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon gibi uzun süreli ilaç tedavisi gerektiren hastalıklarda kullanılan ilaçlar için söz konusu katılım paylarının uygulanmamasının yanı sıra kutu/kalem hesabında dikkate alınmaması konusunda da düzenleme mevcuttur.

5-Yurt dışından getirtilmekte iken ülkemizde ruhsatlanarak yurtiçi piyasaya verilen bir ilaca hastalar nasıl ulaşacaktır?

-Yurt dışından temin edilirken ülkemizde ruhsatlanan ve satış izni alarak Kurumumuz geri ödeme listesine başvuru yapılan ilaçlardan yurt içi piyasaya verilen ilaçlar, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna ve Sağlık Bakanlığınca verilecek kullanım onayına dayanılarak söz konusu kullanım onayında belirtilmiş süre boyunca uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi koşuluyla şahıslar tarafından eczanelerden fatura karşılığı temin edilir. Şahıslar, temine ilişkin belgeler ile ödeme birimimiz olan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaç ücretini Kurumdan tahsil ederler.

6-Yabancı uyruklu sigortalıların kronik hastalıklarına ait ilaçları SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Kurumumuzca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 64 üncü maddesi altında belirtilmiş olup (c) bendinde "Yabancı ülke vatandaşlarının; Genel Sağlık Sigortalısı veya Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları'' hükmü yer almakta ve bu kapsamda bulunan kişilerin hastalıklarının tedavisine yönelik ilaç bedelleri Kurumumuz tarafından karşılanmamaktadır.

7-Kronik Hepatit C tedavisi görmesi gereken hastaların ilaçları neden devlet hastanelerinden temin edilmektedir?

-Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar, Kurumumuz tarafından alternatif dağıtım modeli uygulanmak suretiyle geri ödeme kapsamına alınmış olup söz konusu ilaçlar Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler aracılığıyla hastalara ulaştırılmaktadır.

8-Reçetelerin geçerli olduğu süre kaç gündür?

-İlaçların reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.

9-İlaçlar bitim tarihine göre ne zaman alınabilir?

-Sağlık raporuna dayanılarak alınan ilaçlar (kür ve tedavi planı olan ilaçlar hariç), ilaç bitim tarihinden 15 gün öncesinde alınabilir. Sağlık raporu olmadan alınan ilaçlar ise bitim gününde alınabilir.

10-Grip aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde bir defaya mahsus olmak üzere karşılanmaktadır.

11-Zatüre (Pnömokok) aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Pnömokok aşısı bedeli (polisakkarit); iki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde, aspleni, dalak disfonksiyonu, splenektomi (medikal, cerrahi ve otosplenektomi) yapılan veya planlanan olgular, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, immünsupresif tedavi, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı immün yetmezlik ve immün baskılanma durumları, kronik renal hastalık ve nefrotik sendrom, kronik kalp hastalıkları, astım dahil kronik akciğer hastalıkları, siroz dahil kronik karaciğer hastalıkları, diyabet dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, hemoglobinopati, doğuştan ve edinilmiş kraniyal defektler ve dermal sinüsler dahil beyin omurilik sıvısı sızıntısına sebep olan durumlarda, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde 5 yılda bir Kurumumuzca karşılanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki kişilere ise rapor aranmaksızın beş yılda bir defa olmak üzere Kurumumuzca karşılanmaktadır.

12-Hepatit A aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Hepatit A aşısı bedeli; kronik karaciğer hastalığı olan veya pıhtılaşma faktörü konsantresi alan ve Hepatit A seronegatif olan; 1 yaş üzeri çocuklar ve erişkinlerde, hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde en fazla yılda iki defa olmak üzere Kurumumuzca karşılanmaktadır.

13-Hepatit B aşısı bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Hepatit B aşısı; “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca bedelsiz uygulanmaktadır.

14-Takviye edici gıdaların (bazı vitamin ve mineraller dahil) SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmamasının nedeni nedir?

-Takviye edici gıda; normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünlerdir. İlaç yerine tavsiye edilemez ve satılamazlar. Sağlık Bakanlığınca onaylı geleneksel bitkisel ürün/besin destek grubundaki takviye edici ürünler ile Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ürünlere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki geri ödeme listelerinde yer verilmemektedir.

15-Sigarayı bıraktırma ilaçlarının bedeli SGK tarafından karşılıyor mu?

-Sigarayı bırakma amacıyla kullanılan ilaçlar, Sağlık Uygulama Tebliği eki (EK-4/A) ''Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde'' bulunmamakta ve bedelleri Kurumumuz tarafından karşılanmamaktadır. "Sigara Bıraktırma Kampanyası" Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir kampanya olup ihtiyaç duyulan ilaçlar da Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca bedelsiz dağıtılmaktadır.

16-İlaç temini için vatandaşlar tarafından eczaneye ödenmesi gereken tutarlar nelerdir, hangi kalemlerden oluşur, bu ödemelere ilişkin bilgileri nasıl görebiliriz?

-Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçetelerin Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden karşılanması sırasında eczaneye ödenilen toplam bedeli; reçete bedeli, eşdeğer ilaç fiyat farkı (varsa), muayene ve ilaç katılım payı tutarları oluşturmaktadır. Bu bilgiler ile ilaçların isimleri ve adetleri, ilaç katılım payı ve ilaç fiyat farkını görmek için, talep edilmesi halinde ilaçların temin edildiği eczaneden MEDULA provizyon çıktısının bir örneğini almak mümkündür. Bununla birlikte www.sgk.gov.tr adresinden kişinin sistemde tanımlı cep telefonu numarasınına bu bilgiler SMS ile de iletilmektedir. Ayrıca şahıslara ait ilaçlara, katılım paylarına ve muayene ücretine ilişkin bilgilere www.turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) üzerinden kişiye özel şifre ile güvenli bir şekilde ulaşmak ta mümkündür.

17-Bazı ilaçların eczanelerde bulunamamasının nedeni nedir? Bu durumlarda SGK tarafından bir yaptırım uygulanıyor mu?

-Yurt içi ilaçlarının piyasada bulunurluğunun sağlanması kontrolu ve denetimi, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır.

18-Kalp hastalığı tedavisinde kullanılan Oneptus isimli ilacın bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Kurumumuzca bedeli ödenecek ilaçların listesine ve ilaç politikalarına İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda karar verilmektedir. İlaç Geri Ödeme Komisyonunda Kurumumuz yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri bulunmakta olup, konusunda uzman hekim görüşleri de alınmaktadır. Bu komisyonda yapılan değerlendirmeler sonucu ilaçların bedelinin ödenmesi uygun görülenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)"nde yayımlanmaktadır. "Oneptus" isimli ilacın geri ödeme kapsamına alınması için firmasınca Kurumumuza başvuru yapılmış olup, ilgili Komisyonlarımızda değerlendirmek aşamasındadır.

19-Menenjit ve Rota virüs aşılarının bedeli SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Menenjit ve Rota virüs aşıları Kurumumuzca Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)"nde yer almadığından bedeli Kurumumuzca karşılanamamaktadır.

20-Çölyak hastalığında kullanılan ürünler çok pahalı ve temini güç olmasına rağmen SGK tarafından ödenen tutarların 2015 yılından bu yana aynı kalmasının nedeni nedir?

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 72 nci maddesi çerçevesinde, Kanunda sayılan ve finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye ''Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'' yetkili kılınmış olup söz konusu madde hükümlerinden dayanakla yapılan düzenlemeler Sağlık Uygulama Tebliği'nde yayımlanmaktadır. Bu nedenle Kurumumuz tarafından "Doğuştan metabolik hastalıklar, Gıda allerjileri ile Çölyak Hastalığı" grubunda kullanılan hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için mevcut uygulamada bir aylık ödenen bedelin artırılmasına yönelik olarak değerlendirmeler devam etmektedir.

21-Bazı ilaçlar sağlık raporu olmasına rağmen neden 3 aylık dozda temin edilememektedir?

-Sağlık Uygulama Tebliğinin ''4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı'' maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan; hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir...........''
hükmünde belirtildiği miktarda düzenlenen reçete bedelleri karşılanmaktadır.

22-Lipit düşürücü olan Statin grubu ilaçların yüksek miktarda etken madde içeren formları Aile Hekimi tarafından reçete edildiğinde SGK tarafından karşılanıyor mu?

-Kurumumuzca bedeli ödenecek ilaçların listesine ve ilaç politikalarına İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda karar verilmektedir. İlaç Geri Ödeme Komisyonunda Kurumumuz yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri bulunmakta olup, konusunda uzman hekim görüşleri de alınmaktadır. Bu komisyonda yapılan değerlendirmeler sonucu ilaçların bedelinin ödenmesi uygun görülenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)"nde yayımlanmaktadır.
Kurumumuz tarafından 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin "4.2.28- Lipit düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri" başlıklı bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmış olup aile hekimleri tarafından reçete yazılabilmektedir.

23-Antidepresan etkili ilaçlar ile tedaviye ara verildikten sonra yeniden tedaviye başlanması halinde bedelleri SGK tarafından ne şekilde karşılanmaktadır?

-Psikiyatri uzman hekimleri dışında reçete düzenlenerek başlanan tedavilerde ara verme süresi bulunmamakta olup, buna göre ara verildiği durumlarda reçetelemenin psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

24-Kronik Hepatit C hastalığında ilaç kullandım ama yeniden tedavi almam gerekiyor. SGK ilacımı karşılamıyor mu?

-Kurumumuzca bedeli ödenecek ilaçların listesine ve ilaç politikalarına İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda karar verilmektedir. İlaç Geri Ödeme Komisyonunda Kurumumuz yetkilileri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri bulunmakta olup, konusunda uzman hekim görüşleri de alınmaktadır. Bu komisyonda yapılan değerlendirmeler sonucu ilaçların bedelinin ödenmesi uygun görülenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)"nde yayımlanmaktadır. Kurumumuz tarafından 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin ''4.2.13.3.2- Kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler'' başlığı altında bu tedavilerin ikinci defaya kullanılabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

25-Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar SGK tarafından ne şekilde karşılanmaktadır?

-Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ''4.2.42- İnvitro fertilizasyon (IVF), ovulasyon indüksiyonu (OI) ve intrauterin inseminasyonu (IUI) işlemlerinde ilaç kullanım ilkeleri'' maddesi altında yer alan;
4.2.42.A - OI ve/veya IUI İşlemi
(1) Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına uygulanan “OI ve/veya IUI” tedavilerine ilişkin giderlerin Kurumca ödenebilmesi için;
................................
(6) İlaçların kullanım dozları aşağıda belirtilmiştir.
a) Standart hasta grubunda (açıklanamayan infertilite veya erkek infertilitesi veya endometriyozis olgularında) uygulama (siklus) başına toplam 1000 IU, toplam 3 siklus (3000 IU) gonadotropin ödenir.
b) Kadın infertilitesinde anovulasyonla birlikte seyreden aşağıdaki durumlar, OI ve/veya IUI işleminde istisnai haller olarak kabul edilir:
1) Polikistik Over Sendromu (PCOS); en az 3, en fazla 6 siklus klomifen sitrat tedavisine yanıt alınamayan (ovulasyon sağlanamayan veya gebelik elde edilemeyen) hastalarda toplam 6 uygulama, toplam 10000 IU gonadotropin ödenir.
2) Hipogonadotropik hipogonadizm; hastalarda toplam 6 uygulama, toplam 10000 IU gonadotropin ödenir.
4.2.42.B - IVF İşlemi
(1) IVF işleminde; SUT’un 2.4.4.İ.1 maddesine uygun olan hastalarda ilaç kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) SUT’un 2.4.4.İ.1.2 maddesinde belirtilen IVF tedavisi kurallarına göre düzenlenmiş raporlarda ayrıca hastanın kullanacağı ilaç ile ilgili aşağıda belirtilen durumlar hakkındaki bilgiler de yer alacaktır:
1) Normal ovaryan yanıtlı hasta grubunda (Değişik: RG- 01/10/2014- 29136/ 11 md. Yürürlük: 01/10/2014) en fazla 3 uygulama (Ek: RG- 18/06/2016- 29746/ 23 md. Yürürlük: 25/06/2016) siklus başı 3000 IU ye kadar , toplam 9000 IU gonadotropin ödenir. Bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi IUI işlemi yapılmış olması şartı aranır. (Ek: RG- 25/07/2014- 29071/ 40 md. Yürürlük: 07/08/2014) SUT’un “2.4.4.İ-1-2-IVF sağlık kurulu raporu” maddesinde IUI işlemi aranmayacak hastalar belirtilmiştir.
2) Kötü ovaryan yanıtlı veya düşük ovaryan rezervli hasta grubunda; en fazla 3 uygulama, siklus başı 4500 IU ye kadar toplam 13500 IU gonadotropin ödenir. Ayrıca bu grup hastalarda IVF tedavisi öncesi OI+IUI işlemi yapılmış olması şartı aranmaz.
b) IVF tedavisi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen ilaçlar, tedavinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezi kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince reçete edilecektir."
hükümleri kapsamında tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar Kurumumuzca karşılanmaktadır.

26-Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların temini için katılım payı ödenmesi gerekiyor mu?

-Tüp bebek işlemlerinde kullanılan ilaçlar katılım payından muaf değildir.

27-Yurt dışına öğrenci, görevli veya seyahat amacı ile giden sigortalıların sağlık raporu bulunan ilaçlarının bedelleri SGK tarafından karşılanmakta mıdır?

-Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları eş ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar (EK-4/D) Listesi"nde yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçların; söz konusu hastalıklar için SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, hasta adına düzenlenmiş reçete ile sağlık raporu ve eki yurt dışı görevine dair resmi belge ibrazına dayanılarak en fazla bir yıllık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir. (SUT’ta belirlenen süresi 1 yıldan az olan raporlarda rapor süresi kadar ilaç verilir.

28-Sağlık Bakanlığından alınan endikasyon dışı ilaç kullanım onayının ilaç kullanımı sonrasında alınmış olması halinde ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmakta mıdır?

-Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonu dışındaki her türlü kullanımı için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için hasta bazında Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır. Sağlık Bakanlığından Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alınması halinde Kurumumuz tarafından bedelinin karşılanması mümkün bulunmaktadır. Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı tarihinden önce düzenlenen reçetenin Kurumumuzca geriye dönük olarak ödemesinin yapılması (Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilerek onaylanan acil durumlar hariç) mümkün bulunmamaktadır.

29-Daha önce sağlık raporu gerekmeksizin temin edilebilen antidepresan etkili ilaçların temininde sağlık raporu istenilmeye başlanmasının nedeni nedir?

-Ülkemizde Kurumumuzun geri ödeme kapsamında olan tüm ilaçların bedelleri SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen reçeteyle karşılanmaktadır.
Bu nedenle antidepresan ilaçların Sağlık Uygulama Tebliğinin ''4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri '' maddesinde yer alan; ''(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu gruplar arasında ilaç değişimi gereken hallerde ve/veya bu ilaçların 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanların psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından reçete edilmesi veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde, 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda ise psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.........'' hükmü kapsamında düzenlenen reçete ile karşılanmaktadır.

30-Çölyak hastalığı tedavisi için düzenlenen sağlık raporunun geçerlilik süresi nedir?

-Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından bu uzman hekiminin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince 3 yıl süreli rapor düzenlenebilmektedir.

31-Gabapentin ve Pregabalin içeren ilaçlara ilişkin düzenlenen sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 3 aya indirilme nedeni nedir?

-İlaç Geri Ödeme Komisyonunun bu kararları; sağlık hizmetlerinin en uygun hastaya en uygun doz ve sürelerde kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeren kararlar olup, bilimsel nitelikte ve görüşülen konu ile ilgili yetkili kamu kurumlarının bir ortak kararı niteliğindedir. Reçetelerin düzenlenmesi ve Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu yazım ilkeleri ve bu raporların süreleri yine bu komisyonlarda alınan kararlar gereğince düzenlenmektedir.

32-Sağlık raporu ile temin edilen beslenme ürünleri için katılım payı ödenmesi söz konusu mudur?

-Beslenme ürünlerinin kullanımı Sağlık Uygulama Tebliğinin; ''4.2.8 - Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri'' maddesinde yer alan;
"4.2.8.A - Enteral beslenme ürünleri;
(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastalarında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/ nazogastrik sonda/ nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon koşulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
(2) Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;
a) Erişkinlerde;
1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.) veya
2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.) veya
b) Çocukluk yaş grubunda;
1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar,
malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir."
hükümleri kapsamında karşılanmakla birlikte söz konusu enteral beslenme ürünlerinin katılım paysız olarak geri ödemesinin yapıldığı hastalık ve tanılar Sağlık Uygulama Tebliği "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-4/D9" nde yer almakta olup listede tanımlı olmayan hastalık ve tanılarda Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde katılım paylı olarak Kurumumuzca geri ödemesi yapılmaktadır.

33-Gazi vatandaşların tedavilerinde kullandıkları ilaçlar için katılım payı ödenmesi söz konusu mudur?

-Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler'' başlıklı 1.8.5. numaralı maddesinde tanımlanmış olup, bu maddenin hükümlerine göre 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden, SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmamaktadır.

34-Engelli vatandaşların tedavilerinde kullandıkları ilaçlar için katılım payı ödenmesi söz konusu mudur?

-Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Sağlık Uygulama Tebliği Eki “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi (EK-1/A)” nde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde ve ilaçla tedavilerinde katılım payı alınmamaktadır. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde katılım payı alınmaktadır.

35-Diş hekimleri ağrı kesici ilaçlar ile birlikte mide koruyucu ilaçları da reçete edebilirler mi?

-Diş hekimlerinin yalnızca doğrudan ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilaçları reçete etmesi halinde bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

36-Eczanelerden sıralı dağıtıma tabi ilaçlarının temininde sıkıntı duyulmakta ve hasta istediği eczaneden ilacını neden temin edememektedir?

-Söz konusu sıralı dağıtıma tabi ilaçlar; eczanelerden ilaç temini protokolünün 3.7 maddesi kapsamında olup, bu maddenin yürütümü Türk Eczacıları Birliğinin görev alanına girmektedir. Bu reçetelerde kota üst limiti, bölgesel kriterler göz önünde bulundurularak her grup için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından belirlenir.
Bu itibarla Kurumumuzca gerekli tedbirler alınmakta, yaşanan sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla talep Türk Eczacıları Birliğine iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.