Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

2.6.9 Yol ve gündelik gideri ortak hükümleri

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere (Değişik: RG- 30/08/2014- 29104/ 5 md. Yürürlük: 30/08/2014)  mücavir alan yerleşim yeri içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez. (2) Sevk yapılmaksızın belediye/büyükşehir belediye (Değişik: RG-30/08/2014-29104/ 5md. Yürürlük: 30/08/2014) mücavir alanı yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez. (3) Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılan sevklerdeki yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için sevkin, acil hal nedeniyle yapıldığının Kurumca kabul edilmesi gereklidir. (4) Sevk edilen sağlık hizmeti sunucularına ayaktan müracaatlarda, ilgili branş uzman hekiminin bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti verilemediğinin ilgili sağlık hizmeti sunucusu başhekimliğince onaylanarak belgelenmesi halinde gidiş-dönüş için ilgili giderler Kurumca karşılanır. (5) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu madde kapsamındaki ödemeye esas fatura ve eki belgeleri için Kurumca tıbbi uygunluk aranan veya Kurumca kabul edilmesi halinde ödenebileceği belirtilen durumlarda tıbbi uygunluk, hastane faturası ödemelerinin yapıldığı bağlı bulunulan İl Müdürlükleri tarafından verilir. (6) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin

(Değişik: RG-RG-09/09/2017- 30175/11 md. Yürürlük: 29/04/2017) (1), (3) ve (9)  (1) ve (3)  numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin SUT’un 1.5.1 maddesinde belirtilen usul ve esaslara uygun sevklerine ilişkin yol gündelik ve refakatçi giderleri SUT’un 2.6 madde hükümleri doğrultusunda karşılanır. (7) Kurum taşra birimleri tarafından üçer aylık dönemler halinde, yerleşim yeri dışına yapılan sevkler ve gerekçeleri konusunda sevk eden sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilin (Değişik: RG- 26/11/2016- 29900/ 10 md. Yürürlük: 07/12/2016) il sağlık müdürlüğüne (Değişik: RG-21/03/2018-30367/ 11 md. Yürürlük: 01/04/2018) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı bilgilendirme yapılacaktır. (8) Sürekli iş göremezlik, malûllük ve çalışma gücü kaybı hâllerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller için sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik ve yol giderleri ile refakatçi giderleri, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları prim gelirlerinden karşılandığından Kurumun ödeme birimlerince bu durumun dikkate alınması gerekmektedir.