Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.
Sağlık Uygulama Tebliği
Arama
Sağlık Uygulama Tebliğinde Ara

4.6 Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi

Güncellenme Tarihi: 16.06.2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişikliklerin güncel hali

(1) Kan ihtiyacının karşılanmasında güvenli kan temini esas olup, hasta yakınlarının kan verecek kişileri bulmasının sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek için, Kızılay kan birimlerinde kan ve kan bileşenlerinin bulunduğu durumlarda, replasman kan alınma yöntemi tercih edilmeyecektir. (2) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hastalar için hekimler tarafından gerekli görülen kan ve kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, vb.), Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış kan hizmet birimleri ile Kızılay’a ait kan birimi bulunan yerlerde, bu birimlerden temin edilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hastalara kan temin ettirilmeyecektir. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olduğu halde temin edilmeyerek hastaya aldırılan kan ve kan bileşenlerine ait fatura bedeli hastaya ödenir ve ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarından mahsup edilir.

 (3) SUT eki EK-2/B Listesi üzerinden faturalandırılan tedaviler için kullanılması gerekli görülen ve sağlık kurumlarınca temin edilen kan ve kan bileşenlerinin bedelleri, epikrizde kan bileşeninin adı, sayısı,  (Değişik: RG-08/06/2017- 30090/ 16-a md. Yürürlük: 19/06/2017)  ünite ISBT (International Society of Blood Transfusion)  128 kan barkod numaralarının belirtilmesi kaydıyla, SUT eki EK-2/B Listesi puanları esas alınarak Kurumca sağlık kurum ve kuruluşuna ödenir.

(4) SUT eki EK-2/C Listesi kapsamında yer alan işlemler için sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılan kan ve kan bileşenleri, tanıya dayalı işlem puanlarına dâhil olduğundan Kuruma fatura edilemez. (Ek: RG- 25/08/2016- 29812/ 20 md. Yürürlük: 24/07/2016) (Ancak 705371, 705430 ve 705440 kodlu kan bileşenlerinin tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde bu kan bileşenlerinin puanının (Değişik: RG- 11/10/2017- 30207/ 3 md. Yürürlük: 01/10/2017) %30’u %36’sı

(Ek: RG- 25/03/2017- 30018/ 23 md. Yürürlük: 05/04/2017), 705372 ve 705373 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde (Değişik: RG- 11/10/2017- 30207/ 3 md. Yürürlük: 01/10/2017) %18’i %24’ü, 705441 kodlu kan bileşenin kullanılması halinde (Değişik: RG- 11/10/2017- 30207/ 3 md. Yürürlük: 01/10/2017) %13’ü %20’si, 705442 ve 705443 kodlu kan bileşenlerinin kullanılması halinde ise (Değişik: RG- 11/10/2017- 30207/ 3 md. Yürürlük: 01/10/2017)  %22’ si  %28’i sağlık hizmeti sunucusunca ayrıca faturalandırılır. Tüm kan bileşenlerinin (Ek: RG- 08/06/2017- 30090/ 16-b md. Yürürlük: 19/06/2017) ISBT (International Society of Blood Transfusion)  128 kan barkod numaraları ile birlikte MEDULA sistemine kaydedilmesi zorunludur.)